Gắn công tác hòa giải ở cơ sở với phong trào thi đua "dân vận khéo"

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Trong đó yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở theo chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; rà soát, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên cơ sở; chú trọng thu hút cán bộ, công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

Bên cạnh đó, phối hợp cơ quan dân vận các cấp đẩy mạnh thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo”; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở…

Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị về vai trò và vị trí của công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, gìn giữ trật tự an toàn xã hội.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.