Chuyển biến về cải cách hành chính trong cơ quan Đảng

.

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trong các cơ quan Đảng, tháng 6-2019, Thành ủy ban hành Đề án “Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025”. Sau 3 năm triển khai, công tác quán triệt, chỉ đạo thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng thành phố.

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Thành ủy làm việc trên môi trường mạng theo mô hình “Văn phòng không giấy”. Ảnh: T.H
Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Thành ủy làm việc trên môi trường mạng theo mô hình “Văn phòng không giấy”. Ảnh: T.H

Tinh gọn, tối ưu hóa, rút ngắn tối đa thời gian

Qua 3 năm triển khai đề án, đến nay 14/19 mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Đề án đã hoàn thành, 5/19 nội dung triển khai bảo đảm tiến độ. Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Văn Hùng cho biết, để thực hiện đề án, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát quy trình, thủ tục hành chính (TTHC) trong Đảng theo hướng tinh gọn, tối ưu hóa, rút ngắn tối đa thời gian, thủ tục xử lý trong từng khâu của quy trình; tạo điều kiện thuận lợi, đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện trên địa bàn thành phố. Theo đó, đã phê duyệt bộ 59 thủ tục và 11 quy định thuộc lĩnh vực tổ chức; bộ 14 thủ tục và 11 quy định thuộc lĩnh vực nội chính; 2 quy trình, 1 quy định, 1 quy chế trên lĩnh vực dân vận; 14 quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; 4 quy định, 3 quy chế trong lĩnh vực công tác văn phòng và 4 quy định, quy chế trên các lĩnh vực khác.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tiến hành rà soát lại toàn bộ các quy trình đã ban hành để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hoặc ban hành mới các quy trình còn thiếu; rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đơn vị, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong điều kiện thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và các chủ trương, văn bản mới của Trung ương, Thành ủy. Quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tập trung chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc rà soát, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định theo hướng đơn giản hơn, rút ngắn thời gian ban hành thông báo kết luận của cấp ủy.

“Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường đổi mới hình thức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, thành phố theo hướng vừa trực tiếp, vừa trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đến nay, 100% các hội nghị quán triệt, triển khai các chủ trương, văn bản mới, quan trọng của Trung ương, Thành ủy đều được trực tuyến đến cấp phường, xã, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống”, ông Hùng nói.

Việc thực hiện phần mềm theo dõi tiến độ công việc từng bước đi vào nền nếp. Từ khi triển khai mở rộng việc cập nhật đến nay, Văn phòng Thành ủy đã cập nhật cơ sở dữ liệu đầu vào của 409 văn bản, kết luận của Thành ủy với 1.658 đầu việc. Trên cơ sở đó, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã thực hiện cập nhật tiến độ thực hiện đối với 1.321 đầu việc, đạt hơn 80%.

Văn phòng không giấy

Hệ thống xử lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Egov) trên môi trường internet trong các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố nhằm triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian xử lý văn bản. Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị bước đầu triển khai hiệu quả mô hình “văn phòng không giấy” (Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố, Quận ủy Hải Châu, Quận ủy Cẩm Lệ, Huyện ủy Hòa Vang), chú trọng cải tiến nội dung, hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các cuộc họp, hội nghị theo hướng tăng cường gửi tài liệu cho đại biểu bằng văn bản điện tử, giảm văn bản giấy.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Nguyễn Thị Kim Hoa, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai và thực hiện đề án. Điểm nổi bật là Đảng ủy khối xây dựng và áp dụng “Mô hình văn phòng không giấy” theo quy trình xử lý công văn thống nhất, từ khâu tiếp nhận, bút phê, chuyển xử lý, dự thảo, xin ý kiến, trình phê duyệt đến khâu phát hành. Mô hình được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số (Hệ thống Lotus Notes 8.5 và phần mềm Egov) và bảo đảm theo quy trình xử lý, gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng. Hiện nay tại Đảng ủy khối, 100% văn bản đi - đến được xử lý trực tiếp và đúng quy trình trên hệ thống Lotus Notes 8.5 và Egov; 90% tài liệu họp, hội nghị của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy được thực hiện qua giao diện điện tử (trừ tài liệu mật).

Chánh Văn phòng Huyện ủy Hòa Vang Hồ Tăng Phúc cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đưa nội dung CCHC trong Đảng vào chủ đề năm 2020, phát động mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc đăng ký triển khai ít nhất 1 mô hình, giải pháp CCHC, triển khai cuộc vận động 3 hơn trong CCHC “nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn”. Một số mô hình hiệu quả, như: Đảng ủy xã Hòa Phước với mô hình 2 không: “không hẹn, không tốn phí”; Đảng ủy xã Hòa Sơn với mô hình “5 không, 4 biết”; Đảng ủy xã Hòa Ninh với mô hình “Công dân thời 4.0”.

Qua theo dõi, đánh giá của Văn phòng Thành ủy cho thấy, bên cạnh những thành tựu đạt được, kết quả triển khai CCHC trong các cơ quan Đảng còn khiêm tốn, chưa đồng bộ so với CCHC trong khối chính quyền. Các mô hình mới, cách làm hiệu quả còn ít, chưa tạo được sự khác biệt, đột phá, chưa được phổ biến, nhân rộng. Nguyên nhân là do chưa có những hướng dẫn cụ thể, chưa có bộ TTHC sử dụng thống nhất trong các cơ quan Đảng nên khó khăn trong việc triển khai. Các phần mềm chuyển giao chưa đáp ứng đầy đủ tính năng, yêu cầu khai thác, sử dụng của người dùng, thiếu sự liên kết đồng bộ, còn một số lỗi phát sinh, nhưng chưa được bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện. Cùng với đó, một số cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến công tác CCHC, văn thư, lưu trữ, ứng dụng CNTT hoặc có quan tâm nhưng tổ chức thực hiện còn mang tính phong trào, chưa có sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt để tạo sự chuyển biến rõ nét…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án, theo ông Nguyễn Văn Hùng, cần tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa của việc đẩy mạnh CCHC, văn thư, lưu trữ, ứng dụng CNTT trong giai đoạn hiện nay, nhất là người đứng đầu; tiếp tục rà soát rút ngắn các quy trình, TTHC trong cơ quan Đảng theo hướng tinh gọn, đơn giản TTHC Đảng và nâng cao chất lượng xử lý trong từng khâu của quy trình…

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.