Đề xuất chính sách mới cho đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ

.

UBND thành phố vừa ban hành dự thảo xây dựng chính sách đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước. Theo đó, chính sách áp dụng cho dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ; chuyển giao, đổi mới, cải tiến công nghệ; nâng cao năng lực cạnh tranh; đào tạo phát triển nguồn nhân lực...

Về dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) sẽ thuộc danh mục ưu tiên được xem tài trợ từ Chương trình phát triển CNHT thành phố Đà Nẵng, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng, từ các quỹ, nguồn kinh phí khác dành cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo.

Mức hỗ trợ được xác định hỗ trợ tối đa đến 70% kinh phí đối với trường hợp tự đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, công nghệ thay thế công nghệ nhập khẩu hoặc công nghệ triển khai ứng dụng vào sản xuất có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế; được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí về nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực CNHT; được hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm CNHT nhưng không quá 300 triệu đồng/nhà đầu tư.

Các nội dung chi hỗ trợ cho dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm CNHT bao gồm chi đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, chi phí nguyên vật liệu, chi mua tài liệu kỹ thuật, chi thuê chuyên gia tư vấn, chi phí tiêu thụ năng lượng, chi phí lao động, chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm và chi phí quản lý.

Dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất sản phẩm CNHT thuộc danh mục ưu tiên được hỗ trợ tối đa đến 50% giá trị hợp đồng đầu tư trang thiết bị nghiên cứu từ Chương trình phát triển CNHT thành phố Đà Nẵng nhưng không quá 500 triệu đồng/nhà đầu tư.

Về chuyển giao, đổi mới, cải tiến công nghệ, dự án chuyển giao, đổi mới, cải tiến công nghệ sản xuất sản phẩm CNHT thuộc danh mục ưu tiên nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng được hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình phát triển CNHT thành phố Đà Nẵng.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Trường hợp chuyển giao công nghệ độc lập, được hỗ trợ tối đa đến 70% giá trị hợp đồng mua công nghệ, giải pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, thiết kế kỹ thuật, bí quyết công nghệ. Trường hợp mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ, được hỗ trợ tối đa đến 15% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Trường hợp mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ cao được hỗ trợ tối đa đến 30% chi phí. Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 2 dự án. Tổng kinh phí hỗ trợ tối đa không vượt quá 3 tỷ đồng/doanh nghiệp trong một năm.

Trường hợp dự án sản xuất vật liệu có sử dụng trên 85% nguyên liệu là sản phẩm của quá trình chế biến sâu khoáng sản trong nước bao gồm quặng kim loại, quặng phi kim loại và sản phẩm hóa dầu để phục vụ cho sản xuất sản phẩm CNHT được hỗ trợ tối đa đến 75% chi phí chuyển giao công nghệ theo quy định.

Dự án chế tạo thử nghiệm sản phẩm CNHT thuộc danh mục ưu tiên được hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí nhưng không quá 100 triệu đồng/nhà đầu tư. Các nội dung chi hỗ trợ cho dự án chế tạo thử nghiệm sản phẩm CNHT bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi mua tài liệu kỹ thuật, chi thuê chuyên gia tư vấn, chi phí tiêu thụ năng lượng, chi phí lao động, chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm và chi phí quản lý.

Về nâng cao năng lực cạnh tranh, nhà đầu tư có dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc danh mục ưu tiên được hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng như sau: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí trong việc hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

Hỗ trợ kinh phí đăng ký sở hữu công nghiệp trong nước với mức hỗ trợ 35 triệu đồng/sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và không quá 2 sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp/năm cho một nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư đăng ký nhiều nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho một sản phẩm thì chỉ hỗ trợ 1 nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp.

Hỗ trợ kinh phí đăng ký sở hữu công nghiệp quốc tế với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp quốc tế và không quá 1 nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp quốc tế/năm cho một nhà đầu tư. Trường hợp đăng ký nhiều nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho một sản phẩm thì chỉ hỗ trợ 1 nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp.

Về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhà đầu tư có dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc danh mục ưu tiên được ưu tiên tham gia đề án Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp và chuyên gia quản trị doanh nghiệp và được hưởng các hỗ trợ theo quy định hiện hành của thành phố.

Nhà đầu tư có dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc danh mục ưu tiên được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động để phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm CNHT, mức hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người/tháng và hỗ trợ không quá 50 lao động/nhà đầu tư, thời gian đào tạo không quá 3 tháng cho 1 lao động; hỗ trợ tối đa 70% chi phí đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ....

Ngoài ra thành phố cũng có các hỗ trợ về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; hỗ trợ xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ. Chính sách hỗ trợ về tiếp cận đất đai, vốn tín dụng đầu tư, bảo vệ môi trường.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.