Thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác (KTHT), hợp tác xã (HTX) và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh HTX thành phố.

Liên minh HTX thành phố triển khai chủ trương của UBND thành phố về tuyên truyền phát triển HTX.
Liên minh HTX thành phố triển khai chủ trương của UBND thành phố về tuyên truyền phát triển HTX.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện và đơn vị, địa phương liên quan thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp; tích cực vận động và hỗ trợ KTHT, HTX phát triển nhanh, bền vững với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, mô hình hợp tác có hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương.

Trọng tâm là khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn; phấn đấu 100% xã có HTX phù hợp với cơ cấu kinh tế của xã. Đổi mới phương thức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTHT, HTX đến toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; tập trung vận động, khuyến khích thành lập mới các HTX hoạt động theo quy định của pháp luật; đi đôi với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX hiện có.

Phấn đấu thành lập mới các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, nhất là ở những xã, phường chỉ có HTX; xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững bằng nguồn lực của Trung ương và địa phương; gia tăng số lượng thành viên HTX, số HTX hoạt động có hiệu quả, tăng số HTX thành viên của Liên minh HTX thành phố so với năm 2018; quỹ hỗ trợ phát triển HTX phải bảo đảm nhu cầu vay vốn của các HTX.

UBND thành phố chỉ đạo, trong năm 2019, các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị, người dân và các cấp, các ngành về phát triển KTHT, HTX. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX; hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính kế toán; cập nhật các cơ chế, chính sách mới liên quan cho cán bộ HTX nhằm nâng cao năng lực của HTX.

Các quận, huyện, phường, xã phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt chủ trương vận động các tầng lớp nhân dân thành lập mới tổ hợp tác, HTX; phấn đấu mỗi quận, huyện thành lập từ 5-8 tổ hợp tác, 3-5 HTX, liên hiệp HTX trong năm 2019; phối hợp với Liên minh HTX thành phố vận động các HTX gia tăng số lượng thành viên HTX từ 10% trở lên so với năm 2018; phấn đấu ít nhất 50% số HTX đang hoạt động trên địa bàn quận, huyện hoạt động có hiệu quả.

Liên minh HTX thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện hỗ trợ các HTX xây dựng 5 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững bằng nguồn lực của trung ương và địa phương; vận động các HTX tham gia thành viên của Liên minh HTX thành phố; phấn đấu tăng ít nhất từ 10-20% số HTX thành viên so với năm 2018. Liên minh HTX thành phố thực hiện việc hỗ trợ thành lập mới từ 15-20 HTX trên địa bàn các quận, huyện (trên cơ sở nguồn kinh phí được giao năm 2019); hỗ trợ xây dựng website cho 10 HTX và hỗ trợ về tham quan, học tập mô hình HTX mới; kịp thời hỗ trợ thông tin liên quan về phát triển KTHT, HTX cho các đơn vị. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ triển lãm, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm cho HTX.

Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX nhằm hỗ trợ các HTX về tiếp cận vốn vay mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm mới... Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt việc tạo điều kiện cho các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX tiếp cận các cơ chế, chính sách của Trung ương và thành phố, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả Kết luận số 06-KL/TU ngày 17-7-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm hỗ trợ HTX phát triển bền vững.

Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hướng dẫn các HTX, Liên hiệp HTX tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012. Đồng thời, trợ giúp các HTX tham gia liên kết trong chuỗi giá trị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến phù hợp nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường sinh thái; tích cực đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ thành lập mới các tổ hợp tác, HTX và vận động các địa phương phát triển các HTX, nhất là ở các lĩnh vực mới như: môi trường, y tế, du lịch, trường học, chợ… Phối hợp các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể…

Bài và ảnh: KHÁNH HÀ

;
;
.
.
.
.
.