Thu hồi dự án chậm triển khai hoặc không đưa đất vào sử dụng trong khu công nghệ cao, khu công nghiệp

.

Ngày 9-9, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 3-9 về việc “thu hồi đất đối với dự án đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ cao và chậm triển khai hoặc không đưa đất vào sử dụng trong các khu công nghiệp”.

Đối với khu công nghệ cao, việc thu hồi đất đã cho thuê được thực hiện trong trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và i khoản 1 điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Đối với khu công nghiệp, việc thu hồi đất trong trường hợp đối với bên thuê đất thực hiện dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất trong khu công nghiệp với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng. Trường hợp khác cũng thực hiện thu hồi đất khi bên thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trước ngày 3-3-2017 mà bên thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng 36 tháng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất hoặc quá thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp các bên không có giao kết về tiến độ đưa đất vào sử dụng trong hợp đồng thuê lại đất mà không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.

UBND thành phố không áp dụng thu hồi đất theo các nội dung nêu trên đối với các trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường; do ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh; do ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh; các trường hợp bất khả kháng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.