Giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố

.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố (gọi tắt là Quỹ bảo lãnh tín dụng).

Quỹ bảo lãnh tín dụng được thành lập theo Quyết định số 9299/QĐ-UBND ngày 31-12-2013 của Chủ tịch UBND thành phố, lý do giải thể là hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng từ khi thành lập đến nay không hiệu quả, phí bảo lãnh tín dụng không đủ trích lập dự phòng và trả phí ủy thác; không bảo đảm an toàn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định trong trường hợp miễn tài sản bảo đảm. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27-8-2015 về việc kiên quyết cho dừng hoạt động, giải thể các Quỹ bảo lãnh tín dụng hoạt động không hiệu quả, sau đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 đã kiến nghị, tổ chức đánh giá lại hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng và kiến nghị giải thể Quỹ.

Hiện nay thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và xét trong quá trình hoạt động, Quỹ bảo lãnh tín dụng không để xảy ra tồn tại hay rủi ro trả nợ thay làm ảnh hưởng đến tài chính, ngân sách, nhân sự… nên việc giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng thuận lợi, không ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.

Từ khi ban hành quyết định này, Quỹ bảo lãnh tín dụng có trách nhiệm thực hiện thanh lý các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, lập thủ tục nộp vào ngân sách Nhà nước vốn điều lệ đã được ngân sách Nhà nước cấp và vốn phát sinh trong quá trình hoạt động từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thanh toán các khoản thuế theo đúng quy định; Quỹ bảo lãnh tín dụng không được ký thêm hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào và phải chịu trách nhiệm nếu có phát sinh tranh chấp với các hợp đồng đã ký, hạn cuối hoàn thành các nội dung này chậm nhất đến hết ngày 31-5-2020.

MAI QUẾ
 

;
;
.
.
.
.
.