Kết quả rà soát, sắp xếp nhà, đất công trên địa bàn thành phố

.

Ngày 5-7, Sở Tài chính cho biết đã thực hiện tổng hợp kết quả rà soát, sắp xếp nhà, đất công trên địa bàn thành phố theo Công văn số 3428/UBND-STC ngày 4-6-2021 của Sở Tài chính gửi các cơ quan báo cáo về tình hình sử dụng nhà đất trên địa bàn.

Qua báo cáo của 58 cơ quan, đơn vị và biên bản kiểm tra hiện trạng, đến nay, tại thành phố có tổng số 1.635 cơ sở nhà ở, đất công sản. Trong đó, 19 cơ sở có tổng diện tích đất 52.943m2, tổng diện tích sàn sử dụng 20.300m2 do các cơ quan Đảng quản lý. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc khối chính quyền thành phố đang quản lý 346 cơ sở, tổng diện tích đất 3.087.670m2, tổng diện tích sàn sử dụng 1.176.013m2; UBND các quận, huyện quản lý 1.212 cơ sở, tổng diện tích đất 2.892.729m2, tổng diện tích sàn sử dụng 1.249.277m2. Ngoài ra, có 18 cơ sở có diện tích đất 9.160m2, tổng diện tích sàn sử dụng 9.940m2 thu hồi theo chủ trương của UBND thành phố; Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng đang quản lý, bảo quản, bảo vệ với 40 cơ sở có diện tích đất 28.007m2, tổng diện tích sàn sử dụng 27.144m2.

Về tình hình sử dụng, khai thác, có 1.435 cơ sở nhà, đất đang sử dụng làm trụ sở làm việc, hoạt động sự nghiệp; trong đó có 25 cơ sở cho thuê một phần diện tích đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, 32 cơ sở cho thuê một phần diện tích nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê. Ngoài ra, còn có 18 cơ sở nhà, đất cho thuê, cho mượn toàn bộ nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, có 146 cơ sở nhà, đất trống chưa sử dụng, trong đó quận, huyện có 100 cơ sở; riêng huyện Hòa Vang 84 cơ sở. Mặt khác, cũng có 36 khu đất trống chưa sử dụng, trong đó các quận, huyện có 17 khu đất, riêng huyện Hòa Vang có 12 khu đất; khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước có 14 khu đất, riêng Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng có 11 khu đất trống chưa sử dụng.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.