Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng trong bối cảnh thích ứng Covid-19

.

Sở Xây dựng vừa ban hành công văn hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19.

Theo đó, Sở Xây dựng quy định chung về điều kiện tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố cụ thể đối với công nhân, người lao động thực hiện nghiêm quy định 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế), có mã QR cá nhân khai báo y tế.

Đối với chủ đầu tư, quản lý dự án, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng tại công trình phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định và hướng dẫn công tác phòng, chống Covid-19.

Nội dung phòng, chống Covid-19 khi tham gia hoạt động xây dựng tại công trình, đối với chủ đầu tư, quản lý dự án, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan cần lưu ý một số nội dung.

Cụ thể, đối với công trình có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng khi có hoạt động xây dựng phải tổ chức xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ngẫu nhiên, định kỳ cho công nhân, người lao động tại công trình xây dựng.

Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 trên công trường; lập kế hoạch phòng, chống Covid-19 trên công trường (bao gồm lán trại) và có cam kết thực hiện. Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 trên công trường do chủ đầu tư lập, thành phần bao gồm đại diện chủ đầu tư, đại diện nhà thầu, người làm công tác y tế…

Đối với kế hoạch phòng, chống Covid-19 trên công trường (bao gồm lán trại), phải bảo đảm đầy đủ nội dung và có các biện pháp tương ứng với cấp độ dịch ở khu vực xây dựng công trình. Đối với công trình khác, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế để xem xét, ban hành quy định phù hợp.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.