Phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân hơn 95% vốn đầu tư công

.

UBND thành phố vừa ban hành một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, với chỉ tiêu đến ngày 31-1-2023, giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn được giao.

Cụ thể, UBND thành phố giao tỷ lệ, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cho các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án đến ngày 30-4, giải ngân đạt 15% kế hoạch; đến ngày 30-6, giải ngân đạt 35% kế hoạch; đến ngày 30-9, giải ngân đạt 60% kế hoạch; đến ngày 31-12, giải ngân đạt 90% kế hoạch; đến ngày
31-1-2023, giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn được giao.

Để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu nêu trên, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng và các địa phương phấn đấu, huy động và bảo đảm tạo nguồn lực đầu tư để triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 phù hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bảo đảm công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án, bố trí kế hoạch vốn và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư công của thành phố theo quy định.

Ưu tiên giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương (trong nước 535,948 tỷ đồng, vốn nước ngoài - bội chi ngân sách địa phương 547,5 tỷ đồng) đối với các dự án được bố trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố, đặc biệt trong trường hợp Trung ương cho phép kéo dài kế hoạch vốn năm 2020 và 2021 chuyển sang năm 2022 thì số vốn kéo dài phải được giải ngân 100% trước ngày 30-6.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.