Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, UBND các quận, huyện và các đơn vị có cung ứng dịch vụ công tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khi thanh toán dịch vụ công, thuế, bảo hiểm...; nghiên cứu các giải pháp phản hồi kết quả giao dịch thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng cho khách nhanh nhất có thể.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng và UBND huyện Hòa Vang nghiên cứu các giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống viễn thông giá rẻ tại huyện Hòa Vang; khuyến khích người dân và doanh nghiệp tại đây sử dụng các dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng điện tử để nhận và nộp các khoản tiền thuế, phí vào ngân sách, hạn chế thấp nhất việc sử dụng tiền mặt.

M.Q

;
;
.
.
.
.
.