Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 7-5-2023 của Chính phủ về hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2023; kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền. Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc chậm trễ bãi bỏ, sửa đổi quy định, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Đồng thời, cần triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2023 được giao.

M.Q

;
;
.
.
.
.
.