Xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, bảo vệ chất lượng nước

.

UBND thành phố vừa ban hành văn bản giao các sở, ban, ngành chức năng, UBND các quận, huyện liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi về xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và tăng cường bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá và xử lý các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác giải tỏa, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của các khu đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung, nước thải sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trước khi xả vào công trình thủy lợi.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu, xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng đất, xả nước thải trái quy định trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, UBND huyện Hòa Vang, UBND quận Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu có trách nhiệm bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi; tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình ô nhiễm chất lượng nước, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

H.H

;
;
.
.
.
.
.