Tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản

.

UBND thành phố vừa ban hành văn bản yều cầu các sở, ban, ngành chức năng triển khai thực hiện Công văn số 8960/VPCP-CN ngày 19-9-2018 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến tình hình quản lý Nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước.

Theo đó, giao Sở Xây dựng và Sở Công thương chủ trì, rà soát các quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt thuộc thẩm quyền; đồng thời phối hợp với các bộ: Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường để sẵn sàng tích hợp nội dung có liên quan trong quy hoạch khoáng sản của thành phố ngay sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; đề xuất chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các dự án khai thác, chế biến khoáng sản sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Cục Thuế thành phố và UBND các quận, huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản; bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; kiên quyết xử lý theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; gian lận trong kê khai, thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 6937/QĐ-UBND ngày 12-12-2017.

Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND các quận, huyện, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý, khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát tài nguyên khoáng sản, gây ô nhiễm lớn tới môi trường.

B.T

;
.
.
.
.
.
.