Luân chuyển, cán bộ và công chức được hưởng lương thế nào?

.

Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời gian nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ. Vậy khi luân chuyển, cán bộ, công chức hưởng lương thế nào?

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 36 Nghị định 24/2010 của Chính phủ, luân chuyển công chức được thực hiện trong 2 trường hợp:

Theo yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Luân chuyển giữa Trung ương và địa phương, giữa các ngành, các lĩnh vực theo quy hoạch nhằm tiếp tục rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý.

Chế độ, chính sách dành cho công chức luân chuyển được quy định cụ thể như sau:

Công chức luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ: Phải chuyển ngạch và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định luân chuyển.

Công chức luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm: Được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển.

Không chỉ vậy, công chức luân chuyển được thuê nhà ở công vụ do Nhà nước đầu tư xây dựng trong thời gian đảm nhiệm công tác nhưng phải trả lại khi hết thời hạn luân chuyển.

Đáng chú ý, trong thời gian xử lý kỷ luật không thực hiện luân chuyển với cán bộ, công chức.

Theo LĐO

;
;
.
.
.
.
.