Thanh tra 6 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

.

Ngày 17-3, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết vừa công bố Quyết định số 30/QĐ-STNMT ngày 22-1-2021 về việc thanh tra việc quản lý, chấp hành pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 6 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các quận, huyện thành phố Đà Nẵng (trừ Chi nhánh Sơn Trà).

Đây là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 16-1-2021 về việc ban hành danh mục 3 nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện năm 2021.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.