Khoảng 600 học viên đối tượng 4 được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trong năm 2024

.

Ngày 14-5, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Trường Chính trị thành phố tổ chức khai giảng 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy quản lý (đối tượng 4) và cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương.

Trong thời gian 15 ngày (từ ngày 14-5 đến 29-5), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở thành phố Đà Nẵng hiện nay; công tác dân tộc, công tác tôn giáo ở thành phố Đà Nẵng hiện nay; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị của thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và một số định hướng.

Theo kế hoạch, trong năm 2024 sẽ tổ chức 8 lớp bồi dưỡng, cập nhật cho cán bộ thuộc diện đối tượng 4 với khoảng 600 học viên. Trước đó, năm 2023, thành phố cập nhật, bồi dưỡng cho 7 lớp thuộc diện đối tượng 4 với hơn 500 học viên tham gia.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.