Kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở Đảng bộ thành phố Đà Nẵng được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, cụ thể, chất lượng, sâu sát và hướng về cơ sở, góp phần tích cực giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cấp ủy và UBKT các cấp chủ động trong việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát phù hợp tình hình thực tế và chỉ đạo của cấp trên.Nội dung kiểm tra, giám sát được triển khai toàn diện, bao quát, với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Trung ương, Thành ủy, cấp ủy các cấp; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác quản lý, sử dụng đất đai; công tác phòng, chống tham nhũng; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu các cấp..., gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Phân công cán bộ, đảng viên thực hiện công tác giám sát thường xuyên, bảo đảm tất cả các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên do cấp ủy cấp mình quản lý đều được kiểm tra, giám sát. Nâng cao hiệu quả sự phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước. Cấp ủy cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cấp dưới, UBKT cấp trên hướng dẫn cấp ủy cấp dưới và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBKT cấp dưới theo Quy định số 195-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023, UBKT Thành ủy thành lập 6 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Nội dung kiểm tra: những điều đảng viên không được làm; việc kê khai tài sản, thu nhập; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua kiểm tra, kết luận 7 đảng viên có vi phạm; quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 3 đảng viên, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên, 1 đảng viên thuộc trường hợp thôi không xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật 8 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; trong đó: Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 5 đảng viên (khiển trách 2, khai trừ 3); UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên (khiển trách 2, cảnh cáo 1). Nội dung vi phạm: những điều đảng viên không được làm, Luật Phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy định pháp luật về đấu thầu; kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở đảng bộ thành phố từng bước được đổi mới theo đúng quan điểm của Đảng, ngày càng toàn diện, đồng bộ, đi vào nền nếp, có hiệu lực, hiệu quả, phát huy được vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và tinh thần tự giác của đảng viên. Cấp ủy, UBKT các cấp đã thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của tổ đoàn kiểm tra, giám sát được ban hành trên cơ sở Quy định số 01-Qđi/UBKTTW và Quy định số 03-QĐ/UBKTTW của UBKT Trung ương, nhờ đó thời gian vừa qua không có hiện tượng cá nhân vi phạm; can thiệp, làm cản trở hoặc tác động trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ thành phố; chưa phát hiện trường hợp nhận lợi ích bằng vật chất và phi vật chất để làm trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngày 27-10-2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Quy định gồm 4 chương và 11 điều, trong đó nêu rõ nội dung, nguyên tắc, phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng và chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng là cần thiết để cuộc đấu tranh chống tham nhũng đạt hiệu quả thiết thực. Khẳng định được vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, tư tưởng, quan điểm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY

;
;
.
.
.
.
.