Phát huy vai trò nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội

.

ĐNO - Sáng 11-6, Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học trọng điểm cấp quốc gia mã số KX.04.11/21-25 về bài học "Dân là gốc", "Dân là trung tâm" và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới tổ chức tọa đàm chuyên đề "Vai trò của nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội-Thực trạng và vấn đề đặt ra" trên địa bàn quận Sơn Trà. Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang chủ trì tọa đàm.

Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang phát biểu định hướng tại tọa đàm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang phát biểu định hướng tại tọa đàm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Quận ủy Sơn Trà, trong những năm qua, bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được hệ thống chính trị quận vận dụng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương.

Qua đó, thường xuyên đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hành động quyết liệt, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các ngành từng bước vận dụng, đổi mới cách làm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến từng khu dân cư; tạo mọi điều kiện để nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nền nếp, hiệu quả, hạn chế thấp nhất đơn thư tồn đọng, kéo dài. Dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được khẳng định, uy tín được củng cố và nâng cao, quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội với người dân ngày càng gắn bó hơn.

Các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai, thực hiện đi vào nề nếp, từng bước được nâng cao chất lượng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước, mô hình “Dân vận khéo” được lan tỏa, phát huy ngày càng cao sức mạnh khối đại đoàn kết, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hệ thống chính trị ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng cao, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, đưa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đi vào cuộc sống, không ngừng nâng cao dân trí, dân chủ ở cơ sở; cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên tổ chức có hiệu quả việc đối thoại với nhân dân.

Tại hội thảo, các cơ quan, ban, ngành Trung ương và quận quận Sơn Trà tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc vận dụng bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; việc thể chế hóa, cụ thể hóa và việc vận dụng bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”, phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong công tác phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Các nội dung tại buổi tọa đàm giúp Ban Chủ nhiệm đề tài có thêm nhiều cơ sở lý luận thực tiễn, qua đó đóng góp vào việc xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

NGỌC PHÚ

 

 

;
;
.
.
.
.
.
.