Từ ngày 1-11, mở tuyến xe buýt TMF và điều chỉnh lộ trình 5 tuyến xe buýt trợ giá

Ngày 24-10, Sở Giao thông vận tải có văn bản về việc mở tuyến xe buýt TMF từ Vũng Thùng - Công viên 29-3 - Công viên Biển Đông và điều chỉnh lộ trình 5 tuyến xe buýt trợ giá kể từ ngày 1-11-2019.

Đồ họa: MAI ANH 

;
;
.
.
.
.