Thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế

ĐNO - Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 17. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị những người từng đến 17 địa điểm ở Đà Nẵng và 3 địa điểm ở Quảng Nam liên hệ ngay cơ quan y tế và khai báo y tế.

 

           Đồ họa: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.