Y tế - Sức khỏe

Tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá

09:49, 01/06/2023 (GMT+7)

UBND thành phố vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện tiếp tục tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31-5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; về lợi ích của môi trường không thuốc lá, các tấm gương điển hình về bỏ thuốc lá và vận động mọi người bỏ thuốc lá tại cộng đồng; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là kiểm tra việc treo biển báo cấm hút thuốc, tình hình tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá tại đơn vị và xử lý nghiêm theo quy định.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên địa bàn thành phố. UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các đoàn thể tăng cường phổ biến thông tin về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn. Lồng ghép tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, sự kiện của cơ quan, đơn vị, cộng đồng. Kịp thời ban hành các quy định để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại cơ quan, đơn vị, nhất là cơ sở giáo dục và đào tạo…

PHAN CHUNG

.