Infographic - Danh mục 42 nghề được hỗ trợ học nghề

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về Phê duyệt Danh mục nghề và mức hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố tại Nghị quyết số 103/2023/NQ-HĐND ngày 14-12-2023 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố. Theo đó, có 42 danh mục nghề được hỗ trợ học nghề với mức hỗ trợ từ 1.000.000 đồng/người/khóa đến 4.000.000 đồng/người/khóa.

Đồ họa: THANH QUỲNH

;
;
.
.
.
.