Infographic - Đề án Phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ĐNO - UBND thành phố phê duyệt đề án Phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đề án nhằm góp phần tạo động lực phát triển mới cho thành phố, đặc biệt phát triển du lịch vốn là lĩnh vực mũi nhọn, thế mạnh của thành phố. 

 

 THU DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.