.

Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 04-CT/TW: Phải là công việc thường xuyên

.
* Nâng cao nhận thức về đối ngoại nhân dân

(ĐNĐT) - Sáng ngày 7-10, đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.


Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, các sở, ban, ngành liên quan.

Trên cơ sở mục đích, yêu cầu và các nội dung chủ yếu cần thực hiện được đưa ra trong Chỉ thị 03-CT/TW, Thành ủy Đà Nẵng đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 08-KH/TU để triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, với mục đích đưa việc học tập và làm theo Bác thành nội dung thường xuyên, một trong những nhiệm vụ quan trọng, thành hành động tự giác trong mọi hoạt động..., kế hoạch này đề ra các nội dung chủ yếu để thực hiện. Đó là: Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu; đưa việc học tập và làm theo nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giải quyết tốt những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc; chú trọng kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo; đẩy mạnh việc tuyên truyền gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn. Theo kế hoạch này, việc quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW đến cấp cơ sở phải được hoàn thành trong tháng 11-2011.

Về tổ chức, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã quyết định thành lập Bộ phận giúp việc và Quy chế hoạt động bộ phận này của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, đồng chí Võ Công Trí, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng bộ phận cùng 24 thành viên; bộ phận chuyên trách gồm 5 thành viên.

Mô tả ảnh.
 
Thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai thảo luận, xây dựng Chương trình hành động nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Theo chương trình hành động này, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề ra là: Quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND); mở rộng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương và nhân dân các nước; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thông tin, tuyên truyền đối ngoại; kiện toàn, củng cố và phát triển bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác ĐNND; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền...

Theo báo cáo tổng kết 17 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW về “Mở rộng và đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân” và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụThành ủy Đà Nẵng “Về tăng cường và đổi mới công tác đối ngoại nhân dân”, với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, lãnh đạo thành phố đã tập trung chỉ đạo công tác ĐNND trên các phương diện: Xác định ĐNND phải được triển khai đều trên cả 4 mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài); tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại và trao đổi thông tin, quảng bá về hình ảnh thành phố; củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương các nước trên thế giới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và thiết thực; xây dựng cơ chế phối hợp, lồng ghép các hoạt động ĐNND với các hoạt động đối ngoại Nhà nước; tăng cường vận động viện trợ phi chính phủ (NGO); nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW; xúc tiến thiết lập, mở rộng quan hệ hữu nghị với các tổ chức, cá nhân; tập trung nghiên cứu sâu hơn để tìm những giải pháp tăng cường thu hút viện trợ NGO, đặc biệt chú trọng các tổ chức từ thiện nhân đạo quốc tế lớn, các tập đoàn đa quốc gia có quỹ từ thiện lớn; tập trung chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại bảo đảm định hướng nhưng cụ thể, sát với tình hình thực tế; đẩy mạnh hợp tác với chuyên gia, trí thức kiều bào; đầu tư kinh phí cho hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; nghiên cứu ban hành chính sách đào tạo lâu dài, chuyên sâu đối với cán bộ làm công tác đối ngoại.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, đồng chí Trần Thọ cho rằng, cần xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên. Những nội dung cần tập trung là: Vừa tổ chức học tập vừa làm theo, trong đó làm theo là chính; từng cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành và giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đơn vị mình theo phương châm ngắn gọn, trên nền tảng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; phát huy vai trò gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu; đưa nội dung vào sinh hoạt thường xuyên của hệ thống chính trị, nhất là sinh hoạt Đảng, chú trọng việc động viên, biểu dương, nhắc nhở; chú trọng việc giáo dục trong thanh-thiếu niên, trường học với việc triển khai các nội dung thích hợp với từng cấp học, bậc học; tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện; đẩy mạnh công tác nhân điển hình, sử dụng có hiệu quả mạng lưới báo cáo viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng bộ phận giúp việc ở các cấp.

Về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cần quán triệt nâng cao nhận thức về ĐNND, không để “xem nhẹ” dẫn đến “xem thường” vai trò ĐNND; mở rộng quan hệ hợp tác thông qua quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và của đất nước trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực, kêu gọi và tranh thủ các nguồn viện trợ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng; kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác ĐNND; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy... Đồng chí cũng đề nghị các cấp tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 04-CT/TW, xây dựng chương trình hành động và cơ chế phối hợp cũng như triển khai thực hiện ở các cấp.

Tin và ảnh: N.THÀNH
;
.
.
.
.
.