Khắc phục tình trạng chậm triển khai văn bản, chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo thành phố

.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản chỉ đạo triển khai công văn của Văn phòng Chính phủ về chấn chỉnh thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ, đồng thời tăng cường thực hiện quy chế làm việc của UBND thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố giao; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng của nhiệm vụ, công việc; khẩn trương khắc phục tình trạng chậm triển khai văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố tăng cường đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố giao; định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tập trung chuẩn bị các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố; chủ động thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình các đề án theo kế hoạch. Khi xin rút đề án khỏi chương trình công tác hoặc điều chỉnh tiến độ đã đăng ký, phải giải trình rõ lý do, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố; không đăng ký lại đối với các đề án đã rút khỏi chương trình.

Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố theo dõi, thống kê chi tiết kết quả thực hiện chương trình công tác đối với từng đơn vị, hằng tháng báo cáo tại phiên họp UBND thành phố thường kỳ.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tất cả hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố (kể cả hồ sơ phục vụ các cuộc họp) phải có chữ ký của người có đủ thẩm quyền; đóng dấu theo thể thức quy định (không đóng dấu treo); các văn bản khác đính kèm có liên quan và trình đúng thời hạn yêu cầu.

Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, tài liệu trong quá trình tiếp nhận, xử lý; không trình UBND thành phố, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố các hồ sơ do các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trình không bảo đảm những yêu cầu nói trên.

DÂN HÙNG 

;
;
.
.
.
.
.