Nhân rộng các mô hình học tập suốt đời

.

Sáng 15-3, phát biểu tại hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào học tập suốt đời (HTSĐ) và nhân rộng các mô hình học tập, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền sự cần thiết, tầm quan trọng và lợi ích của việc HTSĐ; tập trung nhiều hơn vào việc học tập của người lớn; nâng cao chất lượng các mô hình học tập; xây dựng “Đơn vị học tập” cấp quận/huyện và thành phố; phát triển mạnh mô hình Ban Khuyến học tại các đơn vị để làm nòng cốt tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện phong trào HTSĐ và xây dựng đơn vị học tập; nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phối hợp truyền thông xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020 và đẩy mạnh phong trào HTSĐ giai đoạn 2016-2020; tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thí điểm hợp nhất Trung tâm Học tập cộng đồng với Trung tâm Văn hóa-Thể thao thành Trung tâm Văn hóa-Học tập cộng đồng tại các xã, phường để định hướng phát triển mô hình hợp nhất này...

3 năm qua, việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg tác động tích cực đến nhận thức của người dân về sự cần thiết phải tham gia học tập và xây dựng xã hội học tập. Các mô hình học tập không ngừng phát triển, tác động tốt đến việc thực hiện chủ trương xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trang bị kiến thức khởi nghiệp, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cho nhân dân.

Đến cuối năm 2018, toàn thành phố có 194.289 số hộ được công nhận Gia đình học tập, đạt 86% số lượng đăng ký; 200 dòng họ được công nhận Dòng họ học tập, đạt 49,1% số lượng đăng ký; 2.432 thôn/tổ dân phố được công nhận Cộng đồng học tập, đạt 83,8% số lượng đăng ký; 363 đơn vị được công nhận Đơn vị học tập, đạt 96,8% số lượng đăng ký.

Dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen cho Hội Khuyến học thành phố, 7 Gia đình học tập tiêu biểu, 6 Dòng họ học tập tiêu biểu, 7 Cộng đồng học tập tiêu biểu và 7 Đơn vị học tập tiêu biểu.

LÊ VĂN THƠM
 

;
;
.
.
.
.
.