Nâng cao chất lượng công tác cán bộ

.

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, nhiệm vụ đột phá, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; trong đó hướng đến lực lượng cán bộ trẻ và cán bộ nữ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, quận Thanh Khê chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo. TRONG ẢNH: Các đảng viên bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Đảng bộ phường Tân Chính. 			    Ảnh: NGỌC PHÚ
Nhiệm kỳ 2020-2025, quận Thanh Khê chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo. TRONG ẢNH: Các đảng viên bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Đảng bộ phường Tân Chính. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ông Ngô Xuân Thắng, Bí thư Quận ủy Thanh Khê cho biết, công tác tổ chức và cán bộ, xây dựng hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở trong nhiệm kỳ qua được Quận ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ như: triển khai thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời ban hành các kế hoạch và triển khai thực hiện theo lộ trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Cũng theo ông Thắng, Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo lộ trình cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của địa phương. Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, Quận ủy đã thực hiện hợp nhất chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đồng thời giữ chức vụ Trưởng ban Dân quận Quận ủy; sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận vào Ban Tuyên giáo Quận ủy. Đặc biệt, Quận ủy đã tập trung cụ thể hóa, ban hành các quy định mới về công tác đánh giá, luân chuyển, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, gắn với việc lập kế hoạch, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm định kỳ nhằm chủ động và thực hiện bảo đảm khoa học, dân chủ, khách quan, công tâm trong công tác cán bộ; số lượng, chất lượng cán bộ được nâng lên.

Theo Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Lê Tấn Dũng, nhiệm kỳ 2015-2020, đối với cấp quận, đã quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận 73 đồng chí, trong đó nữ: 20 đồng chí, chiếm tỷ lệ 27,4%;  về độ tuổi dưới 35: chiếm 35,3%; trình độ chuyên môn: thạc sĩ chiếm 24,7%, đại học chiếm 74%; trình độ lý luận chính trị: cao cấp chiếm 45,2%, trung cấp chiếm 49,3%. Đối với cấp phường, quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường 217 đồng chí, trong đó nữ: 86 đồng chí, chiếm tỷ lệ gần 40%; về độ tuổi dưới 35 tuổi: chiếm 36,4%; về trình độ chuyên môn: thạc sĩ chiếm 4,1%, đại học, cao đẳng chiếm 77,9%, trung cấp chiếm 17,1%; về trình độ lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân chiếm 6%, trung cấp chiếm 63,1%.

“Quận cũng đã thực hiện bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 177 lượt cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, đã thực hiện kịp thời, công bằng, khách quan các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là việc hỗ trợ, động viên đối với cán bộ hoàn thành chương trình sau đại học, cán bộ nghỉ hưu trước tuổi”, ông Lê Tấn Dũng chia sẻ.

Lấy kết quả công tác làm thước đo trong quy hoạch và bố trí cán bộ

Ông Ngô Xuân Thắng nhìn nhận: “Nhờ làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành đáng kể, chất lượng cấp ủy được nâng lên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tăng so với nhiệm kỳ trước; chất lượng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND được bảo đảm, đạt yêu cầu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ”.

Cụ thể, theo ông Ngô Xuân Thắng, đối với cấp quận, tỷ lệ cán bộ nữ đạt 28,2% (tăng 9,8%); tỷ lệ cán bộ trẻ chiếm 15%; trình độ chuyên môn đại học và trên đại học 100%  (tăng 2,6%); trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân, trung cấp đạt 100% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Đối với cấp phường, tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 36% (tăng 1,8%); tỷ lệ cán bộ trẻ chiếm 34% (tăng 7,1%); trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm 83,3% (tăng 8%); trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân, trung cấp đạt 94% so với nhiệm kỳ 2010-2015.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Tấn Dũng cho biết, địa phương tiếp tục làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; bảo đảm tính liên tục, kế thừa, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ quản lý, lấy kết quả công tác làm thước đo trong quy hoạch và bố trí cán bộ, chú trọng các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển và điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với việc thực hiện triệt để Bí thư, Chủ tịch UBND các phường trực thuộc quận không phải người địa phương. “Nhiệm kỳ 2020-2025, đối với cấp quận, sẽ quy hoạch Ban Chấp hành 64 đồng chí, trong đó 25 cán bộ nữ (chiếm 39,1%), 28 đồng chí dưới 35 tuổi. Đối với cấp phường, sẽ quy hoạch vào Ban Chấp hành 246 đồng chí, trong đó 110 cán bộ nữ (chiếm 44,7%)...”, ông Lê Tấn Dũng thông tin.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.