Hoàn thành đại hội cấp cơ sở trước ngày 15-6-2020

.

ĐNO - Ngày 17-4, Ban Thường vụ Thành ủy có Công văn số 4182-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở và chi bộ cơ sở, hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở trước ngày 15-6-2020.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu trước mắt các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và chi bộ cơ sở theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị.

Cấp ủy cấp trên chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và quyết định tổ chức đại hội của các tổ chức Đảng cấp dưới bảo đảm tiến độ và các điều kiện về an toàn, phòng, chống dịch bệnh.

Lưu ý việc bố trí thời gian, hội trường tổ chức đại hội với quy mô, hình thức phù hợp, bảo đảm yêu cầu giãn cách giữa các đại biểu, giảm thủ tục, chương trình không thật sự cần thiết; bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định của Trung ương và thành phố.

SƠN TRUNG

;
;
.
.
.
.
.