Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

.

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương nên thời gian qua, Huyện ủy Hòa Vang triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường cho biết, Huyện ủy tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng gắn với hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; thực hiện công tác dân vận; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Trong đó, cấp ủy các cấp đã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả sâu rộng trong cán bộ, nhân dân. Công tác giáo dục lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, đảng viên được chú trọng, phương pháp giảng dạy từng bước đổi mới.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Vang Lê Văn Hùng Vương, công tác giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng quê hương Hòa Vang được quan tâm đúng mức. Việc nghiên cứu, biên soạn, phát hành lịch sử địa phương; xây dựng, bảo vệ các di tích lịch sử được thực hiện nghiêm túc; đồng thời đưa nội dung lịch sử Đảng bộ huyện vào giảng dạy tại các trường học theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/HU ngày 28-6-2016 của Huyện ủy Hòa Vang về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng và phát huy truyền thống cách mạng huyện Hòa Vang. Nhờ đó, địa phương nâng cao được nhận thức và tinh thần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch; khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân.

Hiện nay, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện Hòa Vang đến cơ sở được củng cố, sắp xếp, tinh gọn. Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Lê Trung Thắng cho biết, huyện đã tổ chức sáp nhập Trung tâm Văn hóa thể thao và Đài truyền thanh - Truyền hình huyện để thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; hợp nhất chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện... Huyện triển khai thực hiện đề án văn phòng dùng chung của các cơ quan Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, giảm 7 cấp phó các đơn vị sự nghiệp. Theo ông Thắng, từ kết quả trên, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; các chức danh ở xã, thôn sau khi sắp xếp, kiện toàn cải thiện nhiều so với thời gian trước. “Huyện quan tâm công tác rà soát, hoàn chỉnh quy chế làm việc, phân công phân nhiệm rõ ràng sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong giám sát, phản biện các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước”, ông Thắng nói.

Để thực hiệu tốt công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ huyện Hòa Vang đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/HU ngày 20-3-2017 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên trên địa bàn huyện. Việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm sát với tình hình thực tiễn địa phương, các chủ trương, quy định, kết luận của cấp trên. Qua đánh giá, các nội dung kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm, thực hiện những nhiệm vụ khó so với nhiệm kỳ trước; việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thực hiện kịp thời, công minh, chính xác; kỷ cương, kỷ luật Đảng được tăng cường, tính chiến đấu trong Đảng được nâng lên. “Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Huyện ủy Hòa Vang tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, coi đây là mục tiêu quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; góp phần lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương”, ông Trần Văn Trường nhấn mạnh.  

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.