91 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10-1930 - 18-10-2021)

Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đoàn kết, sáng tạo, nhạy bén, chuyên nghiệp, tận tụy trong công tác tham mưu, giúp việc

.

Ngày 18-10 hằng năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định là ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy, đánh dấu mốc quan trọng đối với lịch sử ra đời, sự phát triển, những đóng góp to lớn và truyền thống vẻ vang của hệ thống văn phòng cấp ủy đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thời gian qua, Văn phòng Thành ủy đã làm tốt chức năng chủ trì tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình làm việc của cấp ủy. Trong ảnh: Lãnh đạo  Văn phòng Thành ủy trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng. Ảnh: PV
Thời gian qua, Văn phòng Thành ủy đã làm tốt chức năng chủ trì tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình làm việc của cấp ủy. TRONG ẢNH: Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng. Ảnh: PV

Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, cùng với sự trưởng thành của hệ thống văn phòng cấp ủy trong cả nước, đến nay, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng ngày càng trưởng thành và có những bước phát triển mạnh mẽ. Chất lượng công tác tham mưu, giúp việc không ngừng được nâng cao; tính chuyên nghiệp, chuyên môn, chuyên sâu được phát huy.

Đặc biệt, đã chủ động tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhiều quyết sách trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân đoàn kết, thống nhất, làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Hoàn thành tốt chức năng tham mưu, giúp việc

Văn phòng Thành ủy đã làm tốt chức năng chủ trì tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình làm việc của cấp ủy. Các vấn đề đưa vào chương trình làm việc của cấp ủy đều được Văn phòng nghiên cứu, tham mưu lựa chọn kỹ, đúng chức năng, thẩm quyền, đáp ứng được yêu cầu của từng thời điểm; vừa giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Ðảng, vừa chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề đột xuất hoặc mới phát sinh từ thực tiễn.

Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy bám sát và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo dõi, đánh giá, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của cấp ủy.

Năm 2021, trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, Văn phòng Thành ủy chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên, kịp thời tổng hợp, thông tin tình hình hằng ngày, hằng giờ; đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa chủ trương, biện phòng chống dịch, nhất là Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30-7-2021 vừa chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch, có biện pháp chung sống an toàn với dịch, đồng thời thực hiện đồng bộ giải pháp khôi phục, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Văn phòng Thành ủy đã chủ động, tích cực phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống Covd-19 gắn với thực hiện quyết liệt chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”. Theo đó, đã phối hợp xây dựng đề án “Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; ban hành danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phối hợp, tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách mới và các phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, đầu tư nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố.

Phối hợp tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố gắn với thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Theo đó, đã tham mưu ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 10-12-2020 và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 23-4-2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố; tổ chức các hội nghị trực tuyến để quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các cấp ủy cơ sở.

Thực hiện tốt chức năng “là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo”, thông qua việc theo dõi, nắm tình hình và xây dựng các sản phẩm thông tin của văn phòng (báo cáo chuyên đề giữa tháng, bản tin tuần, báo cáo một số vấn đề nổi bật trong tuần, báo cáo hằng ngày…), đã kịp thời cung cấp thông tin nhiều chiều, có chọn lọc, phân tích, tham mưu chuyên sâu các văn bản của cấp ủy, chính quyền và đề xuất nhiều ý kiến có giá trị thực tiễn cho cấp ủy, đóng góp vào quá trình ra các quyết định quan trọng của lãnh đạo.

Văn phòng Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai bước đầu có kết quả đề án cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025. Theo đó, đã tham mưu kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Egov) đến các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và xây dựng dự thảo quy chế quản lý, vận hành để triển khai thực hiện; tiếp tục phát huy hiệu quả Phần mềm theo dõi tiến độ công việc trong công tác cập nhật, báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; xây dựng chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan đảng giai đoạn 2021-2025; tích cực đôn đốc, giám sát các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản có ký số qua mạng.

Văn phòng Thành ủy đã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác văn thư, thực hiện nền nếp, khoa học, chặt chẽ quá trình tiếp nhận, xử lý, nhân sao, in ấn và phát hành các tài liệu, văn kiện Ðảng bảo đảm kịp thời, chính xác, an toàn, bí mật và tiết kiệm; từng bước nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ, nhất là quá trình thu thập, chỉnh lý, bảo vệ và khai thác lâu dài các tài liệu, văn kiện Ðảng, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đặc biệt, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; tham mưu giúp cấp ủy quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ; bảo đảm hậu cần cho hoạt động của cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy. Văn phòng cơ bản hoàn thành tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho cơ quan theo từng năm.

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, Văn phòng Thành ủy đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc từ khâu tuyển dụng, bố trí công việc đến khâu đào tạo, bồi dưỡng, dự nguồn cán bộ… Chính sự quan tâm và đầu tư mang tính chất tiêu chuẩn hóa ấy đã tạo dựng đội ngũ cán bộ văn phòng với số đông là những người thạo việc, sáng tạo, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao, nhãn quan chính trị sâu sắc, toàn diện, giàu trí tuệ cảm xúc, nhạy bén trong xử lý tình huống và là những người có tâm, học được chữ “nhẫn” trong công việc và cuộc sống.

Tập trung thực hiện hiệu quả  5 nhiệm vụ trọng tâm

Tự hào với truyền thống của ngành và nhằm không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, trong thời gian đến, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng sẽ tiếp tục được kiện toàn và tập trung vào những giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, chú trọng chuyên nghiệp hóa hoạt động của Văn phòng cấp ủy với các nội dung về tiêu chuẩn hóa cán bộ, gắn với thực hiện tốt các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; đưa mọi hoạt động của văn phòng ngày càng chính quy, nền nếp, hiện đại, đáp ứng tốt vai trò tham mưu, giúp việc phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, sát đúng với tình hình thực tiễn, nhất là lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, liên quan đến đời sống nhân dân. Trước mắt, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, gắn với thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”; rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành trong năm 2021.

Thứ ba, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; các hình thức trực tuyến trong xử lý công việc, hội họp; sử dụng chữ ký số trong xử lý công việc nhằm hướng đến “văn phòng không giấy”. Tiến hành đồng bộ các giải pháp từ khâu tổ chức thu thập thông tin, xử lý thông tin, biên tập các sản phẩm thông tin theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiêm vụ là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy.

Thứ tư, tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ làm công tác Văn phòng; bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện công việc và tình hình thực tế. Chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch, sử dụng đội ngũ cán bộ phù hợp với sở trường công tác. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, tâm huyết, có sự nhạy cảm và nhãn quan chính trị sâu sắc, tư duy đổi mới, tầm nhìn toàn diện, gương mẫu, tận tụy, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thứ năm, tăng cường phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy… để tham mưu và phục vụ hiệu quả hơn các hoạt động của cấp ủy.

Với niềm tự hào, phấn khởi về những đóng góp lớn lao của mình và kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy, chúng ta tin tưởng rằng, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng cấp ủy sẽ hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

NGUYỄN VĂN HÙNG
Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy

;
;
.
.
.
.
.