Tập trung tham mưu, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố

.

ĐNO - Sáng 11-1, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu hoàn thành xây dựng Đề án "Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo".

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao kết quả, thành tích trong công tác xây dựng Đảng của cấp ủy các cấp trong năm 2021. Nổi bật là tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác nhân sự và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với việc tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội.

Đồng thời, chủ động tham mưu phương án kiện toàn, sắp xếp các chức danh lãnh đạo chính quyền và cơ quan Nhà nước trước và sau cuộc bầu cử.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định mới của Trung ương, đặc biệt là Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ được thực hiện một cách chặt chẽ, bài bản. Ngoài ra, cấp ủy các cấp chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, gắn với việc khắc phục tình trạng bỏ sinh hoạt và xin ra khỏi Đảng. Điểm sáng trong năm 2021 là toàn thành phố đã kết nạp hơn 1.000 đảng viên mới, tăng hơn 157% so với năm 2020…

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm ngay trong quý 1-2022.

Trong đó tham mưu hoàn thành xây dựng Đề án "Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo"; tham mưu báo cáo việc rà soát nội dung sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy;

Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Quy định số 41-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 3-11-2021 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Đặc biệt xây dựng ngay kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, gắn với việc rà soát, đánh giá cán bộ mà thành phố vừa quy hoạch trong năm 2021.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng các cấp tham mưu thực hiện kịp thời công tác nhân sự, thường xuyên, bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình và thực hiện việc quy hoạch bổ nhiệm, giới thiệu, ứng cử theo tinh thần các kết luận và hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, bảo đảm đúng yêu cầu.

Trong đó, cần tập trung thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về luân chuyển, điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2021-2025 và triển khai thực hiện các đề án lớn. Thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc nắm chắc vấn đề lịch sử chính trị.

Về công tác chuyên môn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tham mưu thực hiện, giải quyết đầy đủ kịp thời, chặt chẽ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tổ chức. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng của cấp ủy các cấp để phát hiện và chấn chỉnh sai sót trong công tác nghiệp vụ…

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ
Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" cho 9 cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, trong năm 2021, nhờ sự chủ động, tích cực trong công tác tham mưu nhân sự trước bầu cử nên kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X đúng định hướng về công tác cán bộ và tỷ lệ đại biểu trẻ, tỷ lệ nữ, số lượng người ngoài Đảng đạt yêu cầu đề ra.

Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu 229 cán bộ ứng cử gắn với kế hoạch số 14-KH/TU ngày 28-5-2021 về luân chuyển, điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2021-2025.

Tham mưu Ban Thường vụ bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ 4 đồng chí; các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026 đối với 8 đồng chí; các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý 240 lượt.

Ban tổ chức các quận ủy, huyện ủy tham mưu ban thường vụ ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện quản lý; quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy chế đánh giá cán bộ thuộc diện quản lý. 

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.