Chính phủ quy định loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia

.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2022/NĐ-CP quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia, trong đó quy định 3 loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia gồm: đơn vị quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ; ban quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh); doanh nghiệp đầu tư hình thành khu du lịch quốc gia. Đơn vị quản lý khu du lịch quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị quản lý khu du lịch quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại và giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND cấp tỉnh nơi có khu du lịch quốc gia lựa chọn và tổ chức thực hiện thành lập hoặc tổ chức lại ban quản lý thuộc trường hợp thành lập mới hoặc tổ chức lại ban quản lý là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh để quản lý khu du lịch quốc gia hoặc trong trường hợp tổ chức lại ban quản lý chuyên ngành là đơn vị sự nghiệp công lập thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh để quản lý khu du lịch quốc gia và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật có liên quan...

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-8-2022. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 1-8-2022, các khu du lịch quốc gia đã được công nhận phải tổ chức lại ban quản lý theo quy định tại nghị định này.

HÀ KHUÊ

;
;
.
.
.
.
.