Góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

.

Ngày 12-5, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chủ trì và định hướng nội dung góp ý, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Trần Chí Cường cho biết, việc xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; tiếp tục khẳng định bản chất của Nhà nước của nhân dân, do dân, vì dân; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Dự án luật có 7 chương, 74 điều, gồm các nội dung quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự tích cực góp ý dự án luật, tập trung vào các nội dung liên quan đến vấn đề phạm vi điều chỉnh; tên gọi của từng chương trong dự án luật; về hoạt động của ban thanh tra nhân dân, quy định nhiệm kỳ của thanh tra nhân dân; việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn như đối thoại với nhân dân, vấn đề dân biết, dân bàn, dân kiểm tra; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp…

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.