Cấp chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 45 chức sắc, chức việc tôn giáo

.

Ngày 3-3, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo năm 2023.

Phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Nguyễn Đình Thuận cho biết, lớp bồi dưỡng giúp chức sắc, chức việc tôn giáo trang bị thêm các kiến thức, hiểu biết sâu sắc hơn về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù dịch đối với Việt nam… Qua đó, giúp chức sắc, chức việc tôn giáo nhận thức rõ chức trách, để làm tốt vai trò tại tôn giáo mình, tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh; tiếp tục tuyên truyền hiệu quả trong tổ chức, địa bàn cư trú, góp phần thực hiện tốt nhiện vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tại lễ bế giảng, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố trao giấy chứng nhận cho 45 chức sắc, chức việc tôn giáo đã hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2023.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.