Nỗ lực thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm

.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ quan Đảng thuộc Thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy nỗ lực thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Thành ủy giao, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đến các đơn vị, địa phương. Ảnh: N.P
Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đến các đơn vị, địa phương. Ảnh: N.P

Xác định việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm Thành ủy giao là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2023, Ban Tổ chức Thành ủy nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Trọng Hùng, ban đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai các nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tổ chức hội nghị chuyên đề và ban hành kết luận về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo; triển khai chuyển giao 10 tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố về cấp ủy cấp trên phù hợp và chuyển giao 19 tổ chức Đảng về Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư. Đặc biệt, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và quán triệt, triển khai Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 12-KH/TW ngày 28-11-2022 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Bên cạnh đó, đối với việc rà soát, bổ sung quy hoạch, Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị thống kê số liệu về công tác quy hoạch cán bộ và đề xuất nhu cầu giới thiệu nguồn nhân sự từ bên ngoài, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có chuyên môn, sở trường công tác phù hợp để phối hợp thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch; trên cơ sở đó, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 (lần thứ nhất năm 2023)…

Trong khi đó, Ban Dân vận Thành ủy triển khai thực hiện nhiều đầu việc quan trọng trong 3 nhiệm vụ Ban Thường vụ Thành ủy giao. Nổi bật là ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đến năm 2030”. Ban đã tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm Chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2021-2022 và ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2023. Ban Dân vận Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 7-6-2022 về tăng cường lãnh đạo việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố, Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 5-8-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Theo Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Xuân Hiếu, từ đầu năm đến nay, ban triển khai thực hiện nhiều nội dung trọng tâm, nổi bật là triển khai Chuyên đề năm 2023 của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố”. Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố củng cố, kiện toàn đội ngũ của Ban Chỉ đạo, Nhóm chuyên gia, Tổ thư ký giúp việc, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội tại thành phố Đà Nẵng gắn với dự thảo chỉ thị về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố. Trong công tác tuyên truyền, Ban tập trung định hướng, chỉ đạo tuyên truyền chủ đề năm 2023 của Thành ủy “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”; đồng thời, triển khai kế hoạch tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Hà Đức Hoài cho biết, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy nỗ lực triển khai nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên”; ban hành văn bản giao các tiêu chí xây dựng tổ chức cơ sở Đảng năm 2023, triển khai Hướng dẫn 02-HD/BTCTU và định hướng sinh hoạt chuyên đề năm 2023, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, công tác nhân sự cấp ủy được Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Ban Thường vụ ban hành kế hoạch và chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK của Đảng ủy khối về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Đoàn trong thời gian đến”; triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng” trong đội ngũ đoàn viên thanh niên, hội viên các cấp; triển khai các hoạt động do Thành Đoàn phát động…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.