Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin về bảng giá đất 2019

.

Ngày 5-3, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã thông tin cụ thể về bảng giá đất năm 2019. Văn bản của Sở TN&MT nêu: trong thời gian qua, dư luận có quan tâm đến việc ban hành Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 của UBND thành phố (gọi tắt là Quyết định số 06) sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 20-12-2016. 

Liên quan đến cơ sở và trình tự thực hiện điều chỉnh bảng giá đất 2019, thì căn cứ quy định chung về việc điều chỉnh bảng giá đất tại Khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013, các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất thực hiện căn cứ Điều 14 Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất: khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự; khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên.

Sở TN&MT cho rằng, đối với Đà Nẵng, giá đất trước đây được thực hiện theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20-12-2016 (áp dụng kể từ ngày 1-1-2017). Trong thời gian thực hiện Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND, đặc biệt vào thời điểm cuối năm 2017 và đầu năm 2018 thì giá giao dịch phổ biến trên thị trường bất động sản tại Đà Nẵng có nhiều biến động lớn, có một số khu vực biến động rất lớn. Do vậy, căn cứ theo quy định nêu trên và thực tế biến động về giá đất tại Đà Nẵng thì việc điều chỉnh bảng giá đất là đúng quy định.

Việc xây dựng bảng giá đất 2019 của thành phố thực hiện theo trình tự được quy định của pháp luật.
Về quá trình ban hành bảng giá đất điều chỉnh tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 của UBND thành phố Đà Nẵng. Sở TN&MT cho biết tháng 1-2018, UBND thành phố giao Sở Tài chính thực hiện ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để khảo sát giá đất phổ biến thị trường nhằm điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian từ quý I/2018 đến quý III/2018, đơn vị tư vấn khảo sát giá đất thị trường, sau đó lấy ý kiến của UBND các quận, huyện, UBND phường, xã. Theo đó, UBND các quận, huyện đã thống nhất về giá đất phổ biển thị trường mà đơn vị tư vấn khảo sát và đã được hội đồng thẩm định bảng giá đất thống nhất, thông qua.

Liên quan đến thời điểm ban hành Quyết định số 06, quy định bảng giá đất điều chỉnh và có hiệu lực vào ngày 11-2-2019. Sở TN&MT cho biết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đối với văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành thì thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật tại văn bản đó không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì việc UBND thành phố ban hành Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 và áp dụng kể từ ngày 11-2-2019 là phù hợp với quy định.

Liên quan đến ý kiến người dân nợ đất tái định cư phản ánh giá đất mới quá cao, không đủ tiền để nộp, Sở TN&MT cho rằng, theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì đối với hộ gia đình cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ (giá đất hiện hành).

UBND thành phố nhận thấy việc người dân nợ tiền sử dụng đất tái định cư đã quá hạn 5 năm mà phải nộp theo giá đất hiện hành tuy đúng quy định nhưng đã gây khó khăn cho người dân. Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đã báo cáo Bộ Tài chính và các ngành liên quan để giải quyết vướng mắc việc thu nợ tiền sử dụng đất của người dân. Hiện nay, Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính tiến hành đánh giá, rà soát toàn diện tình hình ghi nợ tiền sử dụng đất hiện nay tại các địa phương (trong đó có vướng mắc của UBND thành phố Đà Nẵng).                                

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.