Từ ngày 1-4-2019, áp dụng Thông tư 132 về chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSN). Đối tượng áp dụng của thông tư là các DNSN nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phần trăm (%) trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2-2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1-4-2019.

DNSN nộp thuế TNDN tính theo % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương III thông tư này, hoặc có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II của thông tư.

DNSN cũng có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26-8-2016 của Bộ Tài chính cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Ngoài ra, theo Thông tư 132/2018/TT-BTC, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện các báo cáo theo quy định của pháp luật thuế. Thời gian lập và nộp báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật thuế.

Ngoài báo cáo theo quy định của pháp luật về thuế, căn cứ vào các thông tin về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tiền lương và các khoản nộp theo lương..., các DNSN có thể lập các báo cáo kế toán phục vụ cho quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính được lập không phải nộp cho cơ quan thuế mà được bảo quản, lưu trữ theo quy định và sử dụng tại doanh nghiệp để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các DNSN cần lưu ý để áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.

Việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC được đánh giá sẽ là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp tích cực cho việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường của Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, việc ban hành chế độ kế toán đơn giản cho DNSN là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.