Phối hợp quản lý cụm công nghiệp: Quản lý một đầu mối, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp

.

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, quy chế quy định thực hiện cơ chế quản lý một đầu mối, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Sở Công thương giữ vai trò đầu mối; các sở, ngành, UBND các cấp và các đơn vị có liên quan phối hợp đồng bộ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Công tác phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành, UBND các cấp và các đơn vị liên quan trong quá trình tham gia phối hợp. Công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp thực hiện đúng theo pháp luật về thanh tra, các nghị định, thông tư và các văn bản hiện hành có liên quan. Mỗi nội dung phối hợp phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 3-6-2019.

MAI QUẾ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.