Doanh nghiệp nhỏ và vừa được nâng mức cho vay tối đa 2 tỷ đồng

.

Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, từ tháng 11-2019, theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh), nâng từ mức vay tối đa 1 tỷ đồng/dự án và 50 triệu đồng/1 người lao động lên mức 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm.

Mức cho vay không quá 80% giá trị của dự án xin vay, khách hàng có thể vay vốn cho nhiều dự án nhưng tổng dư nợ không quá 2 tỷ đồng/1 khách hàng và không quá 70% giá trị của tài sản bảo đảm. Lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo là 7,92%/năm (0,66%/tháng). Nghị định mới cũng quy định rõ, đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Bên cạnh đó, thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá 60 tháng lên tối đa 120 tháng.

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh Đà Nẵng đang triển khai 2 chương trình cho vay đến đối tượng DNNVV là chương trình Dự án phát triển DNNVV từ nguồn vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) và chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Từ 31-12-2015 đến 30-11-2019, doanh số cho vay của 2 chương trình là gần 4 tỷ đồng.

    MAI QUẾ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.