Phát động doanh nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

Ban Kinh tế Trung ương Đảng và Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam đang phát động doanh nhân/doanh nghiệp trên cả nước tham gia hiến kế toàn diện về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.

Theo đó, tại Văn bản số 4004/CV/BKTTW ngày 18-11-2019, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tập hợp nội dung hiến kế để báo cáo tại “Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”  được dự kiến tổ chức vào ngày 19-12-2019.

Theo đó, doanh nghiệp, doanh nhân tập trung nhận diện, góp ý đề xuất cơ chế, chính sách đối với Đảng và Nhà nước về các nội dung liên quan hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế.

TRIỆU TÙNG
 

;
;
.
.
.
.
.