Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức giảm lãi suất trên diện rộng

.

Ngày 17-3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, quyết định điều chỉnh lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức có hiệu lực.

Theo đó, các ngân hàng thương mại giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6% xuống 5%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 4% xuống 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng từ 7%/năm xuống 6%/năm; lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở từ 4%/năm xuống 3,5%/năm.

Lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,8%/năm xuống 0,5%/năm, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5%/năm xuống 4,75%/năm, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,5%/năm xuống 5,25%/năm, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30-12-2016 từ 6%/năm xuống 5,5%/năm, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này từ 7%/năm xuống 6,5%/năm.

Theo ông Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, đối với những lãi suất chưa điều chỉnh trong các quyết định, các ngân hàng thương mại sẽ chủ động điều chỉnh theo khả năng, nhưng cũng sẽ giảm lãi suất từ 0,3 đến 0,5%/năm cho các kỳ hạn lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do Covid-19.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.