Bộ Công thương chú trọng đến chính sách thực thi các Hiệp định FTA

.

Theo Bộ trưởng Công thương, định hướng giai đoạn 2021-2030, Bộ sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chú trọng ban hành các cơ chế, chính sách phục vụ cho việc thực thi các Hiệp định FTA.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. (Ảnh:Thống Nhất/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. (Ảnh:Thống Nhất/TTXVN)

Trong nỗ lực chung của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới một Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp, việc cải cách hành chính luôn được Bộ Công thương quan tâm, đẩy mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, định hướng giai đoạn 2021-2030, Bộ Công thương sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chú trọng ban hành các cơ chế, chính sách phục vụ cho việc thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA), các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương xem xét, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính nhằm bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng đảm bảo tính đồng bộ, tinh gọn, hợp lý.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Bộ Công thương sẽ đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính của ngành theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Những năm qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công thương được tiến hành theo lộ trình rõ ràng, cụ thể.

Đáng lưu ý, trong năm 2016 Bộ đã ban hành Quyết định số 4846/QĐ-BCT về Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017, đơn giản hóa, bãi bỏ 123 thủ tục hành chính trong tổng số 443 thủ tục hành chính thuộc phạm vi Bộ quản lý thời điểm đó.

Năm 2017, Bộ Công thương đã thực hiện vượt mục tiêu này, khi cắt giảm và đơn giản hóa 183 thủ tục hành chính.

Ngày 20-9-2017, Bộ Công thương ký ban hành Quyết định số 3610a/QĐ-BCT về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2018, với khoảng trên 55,5%.

Ngày 27-4-2018, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Quyết định số 1408/QĐ-BCT phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018, hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa 50 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý.

Cũng trong năm 2018, Bộ đã tiến hành rà soát tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu để sửa đổi phù hợp với Luật Quản lý ngoại thương; đồng thời, tiến hành đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực này, tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam.

Tiếp đó, ban hành Quyết định số 3720/QĐ-BCT về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công thương giai đoạn 2019-2020, cắt giảm, đơn giản hóa và chuyển hậu kiểm 202 điều kiện trên tổng số 561 điều kiện (tương đương với 36%).

Để triển khai hiệu quả Quyết định nêu trên, trong dự thảo Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công Thương, ngày 24-4-2019, Bộ ban hành Quyết định số 1019/QĐ-BCT phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ năm 2019.

Theo đó, sẽ tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm 40 thủ tục hành chính trên tổng số 444 thủ tục hành chính hiện có.

Đến thời điểm hiện tại, các phương án cắt giảm thủ tục hành chính tại Quyết định số 1019/QĐ-BCT đã được Bộ Công Thương triển khai thực thi tại các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, đảm bảo tiến độ thực hiện.

Với tiến độ đó, vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Bộ liên tục có những bước tiến vượt bậc.

Năm 2016, đứng thứ 12/19 bộ, cơ quan ngang bộ (tăng 6 bậc so với năm 2015); năm 2017, đứng thứ 5/19 bộ, cơ quan ngang bộ (tăng 7 bậc so với năm 2016, tăng 13 bậc so với năm 2015); năm 2018 tiếp tục giữ vị trí thứ 5/18 bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo Vietnamplus.vn

;
;
.
.
.
.
.