Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững

.

Thành ủy vừa ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) nhằm định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất quan điểm, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xác định nhiệm vụ bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng.

Qua đó, đề ra một số mục tiêu cụ thể như: phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối trên địa bàn thành phố, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GRDP trong giai đoạn 2021-2030 là 12%/năm.

Ưu tiên, khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái trong giai đoạn 2020-2025 đạt 80-90% trên tổng số các trụ sở công tại địa bàn thành phố Đà Nẵng; xây dựng hệ thống lưới điện hiện đại, thông minh có khả năng kết nối khu vực; chỉ số tiếp cận điện năng thuộc tốp 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu của cả nước...  

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.