Xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

.

UBND thành phố vừa ban hành văn bản giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp, kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng để có giải pháp điều hành phù hợp với tình hình. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có trách nhiệm rà roát, cắt, giảm thực chất các điều kiện kinh doanh không cần thiết gây cản trở, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng và thuận lợi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với Covid-19; phối hợp triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách, quy định pháp luật phù hợp để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội sau khi Covid-19 được kiểm soát.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện các nội dung liên quan đến việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trên cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tiếp tục xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của thành phố, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; sẵn sàng cung cấp, kết nối, tích hợp dữ liệu để cung cấp thông tin về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các vấn đề phát sinh, nổi cộm, dư luận quan tâm để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết không để tình trạng một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thủ tục hành chính, cán bộ, công chức, viên chức cản trở sự phát triển. Đồng thời, thực hiện các giải pháp phù hợp để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó tập trung thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân, giải ngân 100% vốn đầu tư công, đẩy mạnh xuất khẩu, kích thích tiêu dùng nội địa.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.