Phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng

.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 9-2-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

Theo đó, bổ sung mục tiêu đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Thứ nhất, xây dựng hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo hỗ trợ nghiên cứu phát triển, khởi nghiệp sáng tạo, bảo đảm vận hành thành công các trung tâm với những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, cạnh tranh so với khu vực và quốc tế; phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại ba địa phương là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các bộ, ngành, địa phương... Thứ hai, phát triển mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, khuyến khích tương tác, kết nối nguồn lực trong hệ thống các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước, nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2025, có chương trình hợp tác quốc tế tại ít nhất 5 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tầm nhìn đến năm 2030, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đạt xếp hạng trong 15 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới nổi của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quyết định cũng cụ thể hóa việc hình thành và hỗ trợ phát triển mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia với nội dung hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động như: xây dựng, phát triển mạng lưới tổ chức, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư, chuyên gia...; hoạt động hợp tác với các chuyên gia, tổ chức quốc tế trong đào tạo, huấn luyện; tổ chức hội thảo khoa học; tư vấn chuyển giao công nghệ; mời chuyên gia, cố vấn, người Việt Nam thành công ở nước ngoài đến làm việc, tư vấn thường xuyên...

P.LAN

;
;
.
.
.
.
.