Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

.

HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-HĐND sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12-8-2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Theo đó, thống nhất điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 tại Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12-8-2021 là 8.159,696 tỷ đồng, gồm nguồn vốn trong nước năm 2021 là 7.471,896 tỷ đồng của các nguồn sau: nguồn ngân sách tập trung 1.755,462 tỷ đồng, giảm 264,426 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 2.147,734 tỷ đồng, giảm 1.152,266 tỷ đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết 158 tỷ đồng, giảm 7 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước 1.362,422 tỷ đồng; vay bù đắp chi 357 tỷ đồng; nguồn khác 2.048,278 tỷ đồng, giảm 115,934 tỷ đồng; nguồn vốn nước ngoài (ODA) năm 2021 là 330 tỷ đồng.

Thống nhất điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn 8.159,696 tỷ đồng và danh mục chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 như sau: nguồn vốn trong nước năm 2021 là 7.417,896 tỷ đồng, trong đó chi các công trình từ nguồn vốn ngân sách thành phố 6.109,474 tỷ đồng; chi các công trình từ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước 1.362,422 tỷ đồng.

Nguồn vốn nước ngoài (ODA) năm 2021 là 330 tỷ đồng. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 31-12-2022 đối với nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư cho các công trình, dự án bảo đảm đáp ứng theo quy định tại Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6-4-2020 của Chính phủ.

PHƯƠNG UYÊN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích