Hỗ trợ 50% lãi suất khi doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố

.

HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh Covid-19.

Theo đó, số vốn giải ngân để thực hiện Nghị quyết này không quá 200 tỷ đồng. Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định hiện hành về mức lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển, số tiền hỗ trợ lãi suất được tính trên tổng số vốn đã giải ngân.

Thời gian hỗ trợ lãi suất không quá 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Số vốn giải ngân được hỗ trợ lãi suất tối đa tính trên 1 doanh nghiệp không quá 10 tỷ đồng. Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất là chủ đầu tư được phê duyệt vay vốn trong thời gian 12 tháng kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Các dự án đã sử dụng vốn tín dụng ưu đãi, bảo lãnh tín dụng Nhà nước hoặc đã được hưởng các ưu đãi về lãi vay khác không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo quy định này. Ngân sách thành phố không hỗ trợ phần lãi phát sinh do chủ đầu tư không hoàn trả lại vốn gốc theo đúng quy định.

Điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn là chủ đầu tư đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định pháp luật hiện hành; dự án có thời gian vay trên 2 năm và chủ đầu tư bảo đảm các điều kiện vay vốn theo quy định.

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích