Hơn 7.880 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022

.

HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, kế hoạch đầu tư công năm 2022 như sau: Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 là 7.880,731 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước 7.333,231 tỷ đồng gồm: nguồn ngân sách tập trung 2.019,888 tỷ đồng (ngân sách thành phố 1.961,768 tỷ đồng, ngân sách huyện Hòa Vang 58,120 tỷ đồng); nguồn thu tiền sử dụng đất 2.700 tỷ đồng (ngân sách thành phố 2.600 tỷ đồng, ngân sách huyện Hòa Vang 100 tỷ đồng); nguồn thu xổ số kiến thiết 160 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu 535,948 tỷ đồng; nguồn khác 1.917,395 tỷ đồng; nguồn vốn nước ngoài (ODA) là 547,5 tỷ đồng.

Thành phố cũng sẽ tập trung bố trí vốn đầu tư công năm 2022 cho các tỉnh Nam Lào theo ghi nhớ của lãnh đạo thành phố đã ký kết với các tỉnh trên; bố trí vốn đầu tư phân cấp cho huyện Hòa Vang; ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ giải ngân; bố trí vốn cho các công trình, nhóm công trình trọng điểm mang tính động lực...

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.