Năm học 2018-2019: Giữ nguyên học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

.

UBND thành phố vừa có dự thảo trình Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, Kỳ họp thứ bảy về việc quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý năm học 2018-2019; Giữ nguyên học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019…

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập, sau khi xem xét tình hình thực tế tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất tại Công văn số 1070/SGDĐT-KHTC ngày 17-4-2018 giữ nguyên mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Để tạo cơ sở pháp lý cho các Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo của mình trong lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, thì việc quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý và giữ nguyên mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2018 - 2019 là phù hợp và cần thiết.

Do vậy, theo dự thảo tờ trình của UBND thành phố, mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2018-2019: giữ nguyên như mức thu học phí năm học 2017-2018.

AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.
.