Kịp thời ban hành chính sách phát triển giáo dục mầm non

.

Ngày 20-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (GDMN) bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trên cả nước. Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tham dự ở điểm cầu Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, qua 2 năm triển khai, Nghị định 105/2020/NĐ-CP với các chính sách phát triển GDMN đem lại kết quả tích cực. Các địa phương tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch, mở rộng diện tích đất cho giáo dục, thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất thực hiện chương trình GDMN, phổ thông giai đoạn 2018-2025”. 

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT phối hợp các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về GDMN để tham mưu và quy định theo thẩm quyền bổ sung những vấn đề mới, đáp ứng yêu cầu phát triển GDMN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về GDMN; ban hành và tham mưu ban hành các văn bản tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chính sách…

Tại Đà Nẵng, triển khai Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, UBND thành phố chỉ đạo Sở GD&ĐT tham mưu UBND thành phố trình thường trực HĐND thành phố xây dựng Nghị quyết quy định chi tiết một số chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển GDMN; chính sách đối với trẻ mầm non, giáo viên mầm non và cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp.

Trong đó, có hai nghị quyết quan trọng là Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND “Quy định chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sơ sở GDMN thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND về “Phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở GDMN độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng”.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.